Regulamin sklepu

§1

Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki dokonywania zamówień w sklepie internetowym Pieski w Kreski (zwanym dalej Sklepem) działającym pod adresem elektronicznym www.pieskiwkreski.pl
 2. Właścicielem Sklepu jest Joanna Kosiel prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Pracownia Joanna Kosiel z siedzibą przy ul. Jana Cybisa 1, 47-206 Kędzierzyn-Koźle, NIP: 7492055251, adres e-mail: pieskiwkreski@gmail.com
 3. Ceny podane w Sklepie wyrażone są w polskiej walucie (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy.

§2

Zamówienia

 1. Zamówienia w Sklepie należy składać za pośrednictwem Sklepu. 
  Zamówienia mogą być składane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Dla Stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia Zamówienia, w szczególności: Cena, charakterystyka Towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób Dostawy. Po zakupie Towarów Klient otrzymuje drogą mailową do wypełnienia Formularz z Wymiarami, na podstawie którego realizowane jest zamówienie.
 3. Składając zamówienie Klient wskazuje:
  A. swoje dane osobowe w zakresie niezbędnym dla realizacji zamówienia,
  B. zamawiany towar
  C. adres pocztowy, na jaki ma być dostarczony zamówiony towar
 4. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia Zamówienia przez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48 godzin od otrzymania Formularza z Wymiarami (lista formularzy: www.zamow.pieskiwkreski.pl) drogą mailową.
 5. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
 6. W przypadku przedpłaty zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po otrzymaniu przez Sklep potwierdzenia zapłaty.
 7. Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą złożenia Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia Klienta płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia musi być
  wskazany od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 9. Klient zobowiązany jest do dokonania zapłaty Ceny z tytułu Umowy sprzedaży w terminie 7 dni roboczych od dnia jej zawarcia, chyba że umowa sprzedaży stanowi inaczej. Brak wpłaty Klienta w stosownym terminie oznacza anulowanie Zamówienia.
 10. Złożenie Zamówienia i jego potwierdzenie przez Klienta w sposób wskazany w ust. 4 stanowi prawnie wiążącą Umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem internetowym a Klientem.
 11. Przesyłki wysyłane są maksymalnie od 1 do 21 dni roboczych od otrzymania wpłaty/ zaksięgowania wpłaty. O wysłaniu paczki Klient informowany jest oddzielnym mailem, który jest generowany automatycznie po złożeniu zamówienia. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie prawo do realizacji zamówienia w terminie 30 dni roboczych od chwili zaksięgowania środków na rachunku Pracownia Joanna Kosiel lub w momencie skompletowania zamówionych produktów. Jednakże Klient będzie o tym powiadomiony mailową.

  §3

 Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  Ceny podane są w tabelach przedstawionych w linku zamówień (z pkt.1 §2). 
  Dostępne formy płatności:
  Karty płatnicze:
  * Visa
  * Visa Electron
  * MasterCard
  * MasterCard Electronic
  * Maestro
  W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§4

Wysyłka towaru

 1. Zamówiony Towar Sklep wysyła za pośrednictwem Poczty Polskiej / InPost S.A.
 2. Zamówione Towary dostarczane są zgodnie z Regulaminem Poczty Polskiej / InPost S.A.
 3. W przypadku płatności przelewem termin na dostarczenie Towaru liczony jest od daty zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sprzedającego.
 4. Produkty z zakładki Gotowe Rozmiary wysyłane są w terminie 2 - 5 dni roboczych
 5. Produkty z zakładki Szyte na Miarę wysyłane są maksymalnie w ciągu 14 dni od otrzymania formularza z wymiarami
  §5

Zwroty i Reklamacje

 1. W przypadku niezgodności Towaru z umową Klient zobowiązany jest niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą poprzez wysłanie e-maila na adres: pieskiwkreski@gmail.com wraz z opisem reklamowanego Towaru i jego niezgodności z Umową.
 2. Sklep rozpatruje reklamację Klienta w terminie 14 dni od momentu zwrotu Towaru wraz z opisem niezgodności.
 3. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Koszty Dostawy ponosi Sklep.
 4. Towar objęty promocją, bądź z wyprzedaży nie podlega zwrotowi.

§6

Prawo odstąpienia od umowy / wymiana na inny towar

 1. Klient ma prawo odstąpić od Umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru Towaru o ile Towar nie nosi śladów użycia.
 2. Klient zwraca Towar wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym formularzem: FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZWROTU TOWARU do Sklepu internetowego w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy
 3. Klient odsyła Towar będący przedmiotem Umowy, od której odstąpił na własny koszt i własną odpowiedzialność.
  Adres do wysyłki: Joanna Kosiel, ul. Gawota 4B/18, 02-830 Warszawa
 4. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep internetowy sprawdzi stan przekazanego Towaru.
 5. W terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedawca zwraca Klientowi zapłaconą kwotę. Zwrot środków dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w przypadku, gdy przedmiotem Umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji klienta lub służąca zaspokojeniu jego indywidualnych potrzeb.
 7. W razie potrzeby istnieje możliwość wymiany towaru na inny. W tym celu należy odesłać otrzymany towar (Joanna Kosiel, ul. Gawota 4B/18, 02-830 Warszawa) wraz z dowodem zakupu oraz wypełnionym i podpisanym FORMULARZ WYMIANY TOWARU.

  §7

Warunki gwarancji

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 1 rok.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych roszczeń niż te wymienione w punkcie 3., a w szczególności: wad produktu powstałych na skutek niewłaściwego użytkowania lub użycia niezgodnego z przeznaczeniem, niewłaściwej konserwacji, modyfikacji produktu, niewłaściwego przechowywania, niszczących zabrudzeń np.
  – oleje,farby, rozpuszczalniki, kwasy,
 5. uszkodzeń mechanicznych; zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania, spowodowanych zdarzeniami losowymi np.ogień, wilgoć, zgniecenia, rozerwania, rozcięcia, pogryzienie itp.


 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 2. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 3. Dystrybutor nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przydatność Towaru do konkretnych celów oraz za następstwa ich wyboru i użytkowania.
 4. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub / i napraw dokonanych w nieautoryzowanym punkcie serwisowym.
 5. Po weryfikacji wady w siedzibie Sprzedawcy Towar zostanie naprawiony, bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności takiego samego Towaru zostanie on wymieniony na podobny, bądź Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.

§8

Ochrona prywatności

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Pracownia Joanna Kosiel, z siedzibą przy ul. Jana Cybisa 1, 47-206 Kędzierzyn-Koźle.
 2. Dane osobowe podane przez Klienta w formularzu (pkt.1 §2 ) przetwarzane są w celach realizacji Umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Dane osobowe Klienta przetwarzane będą w zakresie wskazanym w formularzu Zamówienia.
 4. Podanie Danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny, mimo to niezbędny do realizacji Umowy sprzedaży.
 5. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania, sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz żądania ich usunięcia.
 6. Klient może otrzymywać drogą elektroniczną, w szczególności na podany przez Klienta adres e-mail, materiały o charakterze marketingowym lub promocyjnym, jeżeli wyrazi na to zgodę.
 7. Klient może w każdym czasie odwołać zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych lub promocyjnych wysyłanych drogą elektroniczną poprzez wysłanie informacji o odwołaniu na następujący adres poczty elektronicznej: pieskiwkreski@gmail.com.

§9

Własność intelektualna

 1. Wszelkie nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcę, ich opisy i zdjęcia, są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Klient przekazując Sklepowi zdjęcia zawierające produkty kupione w Sklepie internetowym Pieski w Kreski, oświadcza, iż ma do niego wszelkie prawa autorskie i automatycznie wyraża zgodę na publikację zdjęcia na stronie Sklepu oraz na profilu Sklepu na portalach społecznościowych.

§10

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie Sklepu internetowego www.pieskiwkreski.pl
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmiany Regulaminu zostaną opublikowane na stronie Sklepu internetowego.
 4. Informacja o zmianach w Regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. W terminie 14 dni od daty otrzymania wiadomości o zmianie Regulaminu Klient może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy.
 5. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia Umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

  §12

  Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu Cywilnego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.